Erke Green Academy -Expanded Mesh Facade- Istanbul_Turkey

Erke Green Academy -Expanded Mesh Facade- Istanbul_Turkey
Erke Green Academy -Expanded Mesh Facade- Istanbul_Turkey
Erke Green Academy -Expanded Mesh Facade- Istanbul_Turkey

סוג הפרויקט:

מוסדות חינוך

סוג החיפוי:

מתכות ואלומיניום

שם האדריכל:

מיקום:

איסטנבול, תורכיה

שנה: