Jet, Poznan

Jet, Poznan
Jet, Poznan
Jet, Poznan

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

פולין

שנה: