Jet, Poznan

Jet, Poznan
Jet, Poznan
Jet, Poznan

סוג הפרויקט:

משרדים

סוג החיפוי:

פייבר צמנט

שם האדריכל:

מיקום:

פולין

שנה:

דבורה הנביאה 16, רמת גן 5233641 טל': 050-2216726 ; פקס: 03-6772925 

© 2018 by Hilron. Design by PazInteractiveAgency