Mediatheque Du Kremlin - Bicetre - L'echo

Mediatheque Du Kremlin - Bicetre - L'echo
Mediatheque Du Kremlin - Bicetre - L'echo
Mediatheque Du Kremlin - Bicetre - L'echo

סוג הפרויקט:

מוסדות ציבור

סוג החיפוי:

מתכות ואלומיניום

שם האדריכל:

K-Architectures

מיקום:

פריז, צרפת

שנה:

2012