Piri Reis University - Powder Coated Aluminum Expanded Mesh Facade - Istanbul_Turkey 2

Piri Reis University - Powder Coated Aluminum Expanded Mesh Facade - Istanbul_Turkey 2
Piri Reis University - Powder Coated Aluminum Expanded Mesh Facade - Istanbul_Turkey 2
Piri Reis University - Powder Coated Aluminum Expanded Mesh Facade - Istanbul_Turkey 2

סוג הפרויקט:

מוסדות חינוך

סוג החיפוי:

מתכות ואלומיניום

שם האדריכל:

מיקום:

איסטנבול, תורכיה

שנה: